روش بدست آوردن سایز تسمه

روش بدست آوردن سایز تسمه

برای بدست آوردن سایز تسمه از دو روش استفاده میکنیم:

۱٫اگر از دو عدد پولی استفاده میشود و قطر دو پولی یکسان باشد،از یک فرمول ساده برای بدست آوردن سایز تسمه استفاده میکنیم

آکس به آکس پولی را در ۲ ضرب میکنیم سپس با محیط فقط یکی از پولی ها جمع میکنیم

۲٫اگر از دو پولی در دستگاه استفاده شود ولی قطر دو پولی یکسان نباشد باید ابتدا آکس به آکس پولی هارا در ۲ ضرب کنید سپس  جمع محیط دو پولی را بر ۲ قسیم کنید و با عدد اول جمع کنید.

روش بدست آوردن سایز تسمه

اگر از بیش از ۲ پولی استفاده میشود باید از فرمول های پیچیده تری استفاده شود.

توسط | ۱۳۹۸-۴-۱۰ ۰۷:۵۸:۱۳ +۰۰:۰۰ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۸|Accessories|