تسمه دور متغیر

تسمه دور متغیر ۱۳۹۸-۳-۳۰ ۰۵:۴۹:۲۶ +۰۰:۰۰

این نوع تسمه ها در درستگاهایی که نیازمند سرعت و دور های متفاوتی مصرف دارند بدین شکل که دستگاه به کمک کلاچ با باز و بسته کردن دهانه پولی موجب تغییر سرعت در دستگاه شده.این نوع تسمه ها در ۲ نوع ساده و دندانه دار موجود می باشند که هر دوی این نوع ها کارایی یکسانی دارند با این تفاوت که در نوع دندانه دارهم انعطاف تسمه بیشت و هم هواخور تسمه بیشتر می شود و در نتیجه عمر تسمه بالا می رود.